Vychádza z výskumov Oddelenia architektúry Historického ústavu SAV a prezentuje najlepšie diela modernej architektúry 20. storočia na Slovensku.
Moderná architektúra je, tak ako architektúra predchádzajúcich období, dokladom historickej situácie na našom území, dokladom určitých procesov a javov, ktoré tu v 20. storočí prebiehali. Moderná architektúra súčasne predstavuje prvý autenticky slovenský, a pritom umelecky vysoko hodnotný a medzinárodne uznávaný, prejav domácej architektonickej kultúry. Tieto vlastnosti určujú nielen jej historické, umelecké či úžitkové hodnoty, ale potvrdzujú aj jej postavenie ako významného symbolu národnej minulosti.
Úlohou registra je upozorniť na najvýznamnejšie diela nášho moderného architektonického dedičstva pamiatkové úrady, verejnú správu, obecné a mestské samosprávy, samotných vlastníkov týchto budov ale aj širokú verejnosť.
Register modernej architektúry Slovenska vznikol s podporou projektov: VEGA 2/0171/10, 2/0036/14, APVV-0204-07, APVV-0375-10 a APVV-16-0584. 


© Oddelenie architektúry, Historický ústav SAV
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tohto registra nesmie byť nijakou formou reprodukovaná, kopírovaná alebo rozmnožovaná bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa stránky.