Škola umeleckých remesiel (1928 – 1939)

Škola umeleckých remesiel v Bratislave patrí ku kľúčovým témam moderných dejín Slovenska. Jej význam jednoznačne presahuje náš lokálny priestor, keďže vo svojej  dobe patrila medzi najpokrokovejšie umeleckopriemyselné školy v Európe. Ako súčasť širšieho kultúrneho hnutia okolo seba združovala významné osobnosti svojej doby, ktoré nespočetnými iniciatívami a spoluprácami premieňali Slovensko na modernú krajinu. Napriek tomu upadla bratislavská Škola umeleckých remesiel takmer do zabudnutia.  

Ani mnohí Bratislavčania nevedia, že v medzivojnovom období v ich meste pôsobila takáto jedinečná škola. Málokto si dnes ešte spomenie, že na Vazovovej ulici nesídlila odjakživa Slovenská technická univerzita, že podporovateľmi a členmi kuratória ŠUR boli napríklad architekti Emil Belluš, Klement Šilinger a Friedrich Weinwurm, prípadne,  že práve posledný patril k blízkym spolupracovníkom Antonína Hořejša, jedného zo spoluzakladateľov ŠUR. Rôznymi prepojeniami tak vzniká niekedy hustejšia, niekedy voľnejšia sieť  modernizmu, ktorej stopy možno ešte aj dnes zrekonštruovať. Táto interaktívna mapa sa snaží ukázať stopu ŠUR v Bratislave, pričom poukazuje na aktivity a prepojenia medzi priamymi aktérmi ŠUR a širším kultúrnym a hospodárskym okruhom. 

V Slovenskom múzeu dizajnu-SCD prebieha už niekoľko rokov výskum Školy umeleckých remesiel, ktorý nadväzuje na dlhoročnú, systematickú prácu Ivy Mojžišovej. Výsledkom by mala byť publikácia venovaná bratislavskej ŠUR, ktorá domácemu aj zahraničnému čitateľovi predstaví túto významnú kapitolu našich moderných dejín. Dovtedy Vás pozývame na prechádzku mestom a objavovanie moderných dejín Slovenska spojených aj so Školou umeleckých remesiel.

Táto interaktívna mapa, ako aj publikácia o ŠUR sú súčasťou projektu Design & Innovation, Cezhraničná spolupráca inštitúcií dizajnu v digitálnej dobe, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu sociálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020.

Partneri projektu: 

Slovenské centrum dizajnu (Bratislava)
Vysoká škola výtvarných umení (Bratislava)
MAK – Museum für angewadte Kunst (Viedeň)
Universität für angewandte Kunst (Viedeň)