súčasný názov
adresa
architekt
projekt
realizácia
názov Nemocnica s poliklinikou Skalica
Koreszkova 9, Skalica
Jaroslav Bernkopf-Stockar
1919
1925

Bývalá štátna hospodyňská škola je súčasťou areálu štátnej nemocnice. V súčasnosti je v budove pôrodnícke oddelenie. Kompaktný trojpodlažný objekt má nevýrazné bočné krídla s manzardovou strechou (možno bola dostavaná neskôr). Hlavná časť, zastrešená valbovou strechou, má priečelie s ústredným rizalitom, ktorý ukončuje atika so štylizovanou balustrádou. Nad vstupom je balkón s balustrádou. Priečelie ukončuje oblúčková rímsa s kruhovými terčmi. Aj štyri okná sú lemované oblúčkovým ornamentom. Charakteristická farebnosť a dekorácia na tradičnej osnove je typická pre dekorativistické trendy rondokubizmu, ktorý bol súčasťou štýlového prejavu československej architektúry na prelome desiatych a dvadsiatych rokov.

Literatúra:
TOMAN, Prokop: Nový slovník českoslovesnkých výtvarných umělcú II. Praha, Tvar 1950, 782 s., tu s. 488.
MORAVČÍKOVÁ, H. Henrieta: Architektonické diela 20. storočia na Slovensku. Architektúra & urbanizmus 33, 1999, 1 – 2, s. CXXVII.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 127, 326.

Zdroj obrázku:
Záhorské múzeum, Skalica