adresa
architekt
projekt
realizácia

Cádrová 23, Bratislava
Vladimír Dedeček 
1958
1959 – 1961

24. triedna pavilónová základná škola tzv. Bratislavského typu je situovaná vo svažitom teréne Bratislavskej mestskej časti Kramáre. Areál školy je zložený z piatich objektov. Patria sem dva trojpodlažné školské kmeňové pavilóny s hĺbkovými priečnymi triedami orientovanými okolo vertikálneho komunikačného uzla. Triedy sú osvetľované bilaterálne "cez roh". Komplex ďalej zahŕňa jeden dvojpodlažný administratívny objekt so školskou kuchyňou, dvojpodlažný pavilón špeciálnych učební a objekt telocvične. Jednotlivé pavilóny spája otvorená pergolová chodba. Pavilóny majú murovanú konštrukciu s prefabrikovanými stropmi.

Literatúra:
ŠVANIGA, Juraj: Typizačná úloha pavilónových škôl. Projekt 2, 1960, 1, s. 2 – 5.
ŠVANIGA, Juraj: Pavilónová škola v Bartislave. Projekt 6, 1964, 10 – 11, s. 226 – 228.
SZALAY, Peter: Architekt Vladimír Dedeček. Architektúra & Urbanizmus 39, 2005, 3 – 4, s. 127 – 148.