dnes
adresa

architekt
generálny projektant
zodpovedný projektant
investor
generálny dodávateľ
konštrukcie
interiéry
návrh
projekt
realizácia
Technická univerzita vo Zvolene
Ul. T. G. Masaryka 24, Zvolen

Vladimír Dedeček
Stavoprojekt Bratislava (IV. ateliér) 
A. Tekula
VŠLD Zvolen
Pozemné stavby, n. p., Banská Bystrica
K. Mesík, J. Augustín, Ing. M. Róthová
Jaroslav Nemec
1968 – 1969
1975 – 1978
1977 – 1984

Vysoká škola lesnícka a drevárska je situovaná pri železničnej stanici, neďaleko Zvolenského zámku. Základnou koncepciou autora bolo vytvoriť dôstojnú, modernú kompozičnú protiváhu k zámku. Centrum areálu tvorí aula, sčasti obklopená dvojnásobne zalomeným monoblokom katedier. Aula má oktogonálny pôdorys a kapacitu 500 poslucháčov. Pódium a amfiteatrálne hľadisko auly s príslušenstvom a foyermi sú zapustené v teréne. Dve podzemné chodby spájajú aulu s vertikálnymi komunikačnými jadrami monobloku. Nadzemnú hmotu auly tvoria dva osemboké ihlany navzájom spojené základňami, pričom jednotlivé trojuholníkové časti strešného ihlana sú voči sebe vertikálne pootočené.
Hmota monobloku katedier s rektorátom a dekanátmi stupňovito klesá od najvyššej, 7-podlažnej hmoty na južnej strane po 4-podlažnú hmotu na východe. Dispozičné riešenie je 3-traktové, v miestach zalomenia 5-traktová. V miestach zalomenia sú umiestnené vertikálne komunikačné jadrá. Jednotlivé katedry sú nepriechodné, prístupné priamo z komunikačných jedier. Na prízemí je vstupná hala, ktorá slúži aj ako respírium posluchární. Tie sú vysunuté z monobloku a obopínajú prízemný komplex dielní a laboratórií, ktorý navrhol J. Lacko. Konštrukčne je monoblok priemyselný monolitický ŽB skelet. Štítové steny monobloku sú plné. Závesné steny hlavných fasád majú predsadené slnolamy z Jäklových profilov vytvárajúcich jemnú krajkovú štruktúru. Pri výstavbe bola zachovaná vysoká zeleň pôvodných cintorínov.

Literatúra
ŠIMKO, Ivan – DEDEČEK, Vladimír: Vysoká škola lesnícka a drevárska vo Zvolene. Projekt 27, 1985, 6, s. 28 – 33.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002, 512 s.
SZALAY, Peter: Architekt Vladimír Dedeček. Architektúra & Urbanizmus 39, 2005, 3 – 4, s. 135.

Foto:
Matúš Dulla
Pôdorys:
Archív Oddelenia architektúry, ÚSTARCH SAV