adresa
architekti
realizácia
Lermontovova 13, Bratislava
Fridrich Weinwurm, Ignác Vécsei
1923

Nájomná vila je situovaná na nárožnej parcele, čomu zodpovedá aj tvar jej pôdorysu. Je kompaktný, sústredený okolo ústrednej haly s vejárovito priradenými jednotlivými obytnými miestnosťami. Tento dispozičný koncept sa opakuje na všetkých 3 podlažiach. Komunikačné jadro domu – dvojramenné schodisko – sa prostredníctvom úzkej chodby primyká k bytovým priestorom. Vonkajší vzhľad budovy je strohý, bez akýchkoľvek ozdôb a dokumentuje už Weinwurmov vyzretý sebaistý puristický názor. Na hladkej ploche fasád vynikajú len dvojice tradičných okien spojené subtílnym stĺpikom a plochý rizalit s francúzskymi oknami spojenými podobným spôsobom.

Literatúra: 
Fridrich Weinwurm – Architekt Novej doby. Katalóg výstavy. Ed. Štefan Šlachta. Bratislava, SAS 1993, nestránkované, 71 s., tu s. 38. 
FOLTYN, Ladislav: Slovenská architektúra a česká avantgarda 1918 – 1938. Bratislava, SAS 1993, 238 s., tu s. 65 a 68.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 89, 330.

Foto:
Matúš Dulla