adresa

architekti
konštrukcia
projekt
realizácia

ľavobrežné predmostie: Nábr. arm. Generála Ľ. Svobodu,
pravobežné predmostie: Viedenská cesta, Bratislava
Jozef Lacko, Ladislav Kušnír, Ivan Slameň
Arpád Tesár
1968
1968 – 1973

Po deštrukcii bratislavského Podhradia sa rozhodlo o vybudovaní rýchlostnej komunikácie, ktorá vedie medzi historickým jadrom a hradom a spája centrum s Petržalkou. Cez Dunaj prechádza mostom, ktorý realizovali podľa víťazného súťažného návrhu architektov Jozefa Lacka, Ladislava Kušníra a Ivana Slameňa a statika Arpáda Tesára. Most má charakteristický šikmý pravobrežný pylón, ktorý lanami drží mierne vzopätú mostovku. Ak aj viacerí pochybujú o správnosti urbanistického umiestnenia, je architektúra mosta a jeho šikmého dvojpylóna so šošovkovitou hmotou reštaurácie nielen odvážna, ale aj výtvarne pozoruhodná.

Literatúra:
Most a predmostie. Projekt 8, 1966, 7 – 8, s. 154 – 155.
Projekt 14, 1972, 8, s. 117.
KODOŇ, Milan: Most SNP v Bratislave. Kompozičné princípy. Projekt 16, 1975, 1 – 2, s. 34 – 35.
ŠLACHTA, Štefan: Architekt Jozef Lacko. Architektúra & Urbanizmus 25, 1991, 1, s. 19 – 28.
BELLUŠ, Emil: O budúcnosť veľkej slovanskej Bratislavy. Architektura ČSR 4, 1945, 2, s. 49.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002, 512 s.
DULLA, Matúš: Architektúra šesťdesiatych rokov. In: Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení. Katalóg výstavy. Ed. Zora Rusinová. Bratislava, SNG 1995, s. 304 – 319.
FIALA, Andrej – ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana: Nový bratislavský most a problémy starej Bratislavy. Svet vedy, 1968, 4, s. 210 – 215.
HORNÍK, Ľ.: Dvaja o moste. Krátky film, Bratislava,  FA STU 2006.
GROSS, Kamil: Donaubrücke – Bratislava. Architektur aktuell, 3, 1967, 11, s. 8 – 9.
Stiller, A. – Šlachta, Š. (Ed.): Architektúra Slovenska. Ipulzy a reflexia. Wien, Verlag Anton Pustet 2003. Tam aj: M.: Dulla, M.: Ľahká mimobežnosť moderny a tradície. Zvláštne (či) obyčajné polstoročie architektúry na Slovensku: 1939 – 1989. s. 123 – 157.
VODRÁŽKA, Peter: Jozef Lacko. In: Dulla, M. a kol.: Majstri architektúry. Bratislava, Perfekt 2005.
NEPIŠINSKÁ, M.: Nový most cez Dunaj v Bratislave. Architektonický dokument svojej doby. Diplomová práca FF UK, Katedra dejín výtvarného umenia 2003.
DULLA, Matúš – TESÁR, Alexander: Dvojakosť (Nového) mosta (SNP). Most stále nový: moderné inžiniersko-architektonické dielo a transformácie v prijímaní jeho hodnôt. Zborník z konferencie k 100. výročiu narodenia Jozefa Lacka. Bratislava, SAS 2007.
DULLA, Matúš: Nový most v Bratislave. ARCH 13, 2008, 1, s. 36 – 39.

Zdroj obrázku:
Archív Oddelenia architektúry, ÚSTARCH SAV