adresa
autori
realizácia
Gorkého, 6 – 12, Bratislava
Alexander Skutecký 
1935

Jedná sa o o dve identické zrkadlovo obrátené sedempodlažné budovy. Hmotovo-priestorový koncept pozostáva s dvojpodlažnej štvorkrídlovej podnoži, na ktorej stoja dva päťpodlažné bloky pôdoryse tvaru písmena U. Spolu tak vytvárajú trojkrídlovú hmotu obrátenú do Gorkého ulice. Juhovýchodná fasáda, tvoriaca uličnú frontu Jesenského ulice ma jednoduchú plochú fasádu, avšak otvorenie na druhej strane ulice autor naznačil zmenou rozmeru okien. Parter budovy, s veľkým výkladom a prvé poschodie, je využívaný pre obchodné a administratívne účely, horné poschodia objektu tvoria byty. Konštrukciu tvorí železobetónový skelet. Fasády objektu sú obložené spišským travertínom, len vstupné priestory a dvor pokrýva zelený mramor.
Použite vysoko lešteného travertínového obkladu na celej fasáde patrilo vo svojej dobe k jedinečným riešeniam, rovnako ako narušenie hmotovej konvencie, otvorením, hornej obytnej časti. Architekt sa aj napriek dominantnej administratívno-obchodnej funkcii objektu koncentroval rovnakou mierou aj na riešenie obytnej časti domu so zámerom skvalitnenia bývania v prostredí mestského centra. Svojim puristickým charakterom, rytmickou hrou okenných otvorov, no najme materiálovým stvárnením dali budovy poisťovní nový charakter celému uličnému bloku. Princíp podobného otvorenia fasády, kvôli lepšiemu presvetleniu vnútorného dvoru môžeme vidieť aj na iných dielach z tohto obdobia s podobnou funkciou (použil ju už roku 1928 F. Weinwurm na budove poisťovne Fenix na Grösslingovej ul.). Významné je aj použitie travertínového obkladu, ktorý bol v období moderny považovaný za materiál lokálneho charakteru. 
Budovy poisťovní svojou kvalitou spracovania  a kombináciou kozmopolitného konceptu s lokálnou tradíciou patria medzi vrcholné stavby medzivojnovej moderny v Bratislave a na Slovensku. 

Literatúra:
Slovenský staviteľ 1936, s. 320 – 321 a s. 333.
Die Neubauten der Versicherungs-Gesellschaften "Assicurazioni Generali" und "Moldavia Generali" in Pressburg. Forum 6, 1936, s. 173 – 175.
KUSÝ, Martin: Architektúra na Slovensku 1918 – 1945. Bratislava, Pallas 1971, s. 108.
FOLTYN, Ladislav: Slovenská architektúra a česká avantgarda 1918-1939. Bratislava, SAS 1993, s. 193, 200.
ŠLACHTA, Š. – DOROTJAKOVÁ, I.: Sprievodca po architektúre Bratislavy 1918 – 1950. Bratislava, Meritum 1996, s. 35.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Slovart, Bratislava, 2002, 512 s., s. 382.
SZALAY, Peter: Poisťovne Assicurazioni Generali a Moldavia Generali, DOCOMOMO národný register: Slovensko/2006. Architektúra & Urbanizmus 40, 2006, 3 – 4, s. XXVI.

Zdroj fotografie:
Archív hlavného mesta SR Bratislavy
Pôdorys:
Archív Oddelenia architektúry ÚSTARCH SAV