adresa
architekt
spolupráca
investor
staviteľ (dodávateľ)
projekt, realizácia
Hviezdoslavova 7, Košice
Pavol Merjavý
Gabriela Pavčiaková, Jozef Kurimský
Mestský národný výbor v Košiciach
Pozemné stavby, n. p., Košice
1971  1982

Sobášna sieň v Košiciach Starom meste je navrhnutá ako prístavba k staršiemu objektu so sídlom Mestského úradu. Dominantným prvkom objektu je masívna manzardová strecha, ktorou sa prístavba prispôsobuje susediacemu komplexu. Architekt vyriešil prevádzku ako jednosmernú, funkčne do nej zapojil staršiu i novú sobášnu sieň. Prístavba má pôdorys štvorca, priestor sobášnej siene je komponovaný uhlopriečne. Kompozičná os siene je umocnená výrazným pásom stropných svietidiel, vedúcim k čelnej stene a obradnému stolu. Sála, umiestnená v streche, je bez okien, opticky ju rozširuje sústava nástenných zrkadiel. Povrchy stien a podlahy čakárne pred sálou a komunikačných priestorov sú dotvorené prírodnými materiálmi – kameňom a drevom. Integrálnou súčasťou interiérov sú viaceré výtvarné diela. 

Literatúra:
MERJAVÝ, Pavol: Sobášna sieň v Košiciach. Projekt 22, 1980, 6, s. 47.