adresa
architekt
súťaž
projekt
realizácia
Legionárska 10, Bratislava
Milan Michal Harminc
1929
1931
1931 – 1933

Kostol je súčasťou komplexu stavieb chrámu, fary a internátu pre potreby evanjelickej cirkvi a. v. Budovy tvoria polouzavretý komplex s nádvorím v centre kompozície. Harminc, napriek svojmu úzkemu vzťahu k tradícii a historizmu, navrhol komplex v duchu módnej modernej architektúry. Zatiaľ čo profánne stavby komplexu sú jednoduchými hranolmi s plochými strechami, omietkami a keramickým obkladom v parteri, sakrálny objekt kostola je celý obložený keramickým obkladom a v parteri má, pre architekta charakteristický, kamenný obklad z hrubo pritesaného travertínu. Kostol je prevýšeným sálovým priestorom s jednoduchým plochým stropom. Po bokoch je na poschodí galéria. V zadnej časti nad vstupom je organ. Vnútorný priestor je presvetlený vysokými oknami na bokoch lode i v zadnej časti, resp. priečelí chrámu. Pri hlavnom vstupe je masívna hranolovitá veža. Kostol je charakteristický tehlovočerveným obkladom a konštruktivistickým zoskupením prizmatických hmôt. V kontexte autorových sakrálnych stavieb, zväčša historizujúcich, je ojedinelým príkladom. 

Literatúra:
Kostol, internát a 3. posch. budova evanj. cirkvi v Bratislave (obrázky z návrhu, bez textu). Slovenský staviteľ 1, 1931, s. 7 – 9.
Nový slovenský evanjelický a. v. kostol Bratislave. Slovenský staviteľ 4, 1934, s. 117 – 124.
TORAN, Eduard: Architekt Milan Michal Harminc. In: Z novších výtvarných dejín Slovenska. Súbor štúdií a materiálov. Ed. Ladislav Saučin. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1962. s. 327 – 406, tu s. 342.
Milan Michal Harminc. Katalóg výstavy. Ed. Klára Kubičková a Anna Zajková. Bratislava, GAUUDI – SNG 1991, nestránkované, 41 s. (tu s. 29 a 33).
KRIVOŠOVÁ, Janka et al.: Evanjelické kostoly na Slovensku. Liptovský MIkuláš, Tranoscius 2001, 287 s.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 81, 365.

Zdroj obrázku: 
Archív hlavného mesta SR Bratislavy