pôvodne
adresa
architekt
súťaž
realizácia
Zemedelské múzeum
Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Milan Michal Harminc
1924
1928

Architekt Milan Michal Harminc zvíťazil v súťaži, na ktorej sa zúčastnilo viacero významných architektov vtedajšieho Československa. Napriek tomu, že predložili aj návrhy moderného razenia, uspel tento tradičný projekt klasicizujúco-monumetálneho rázu. Harmincovo múzeum je trojpodlažnou symetrickou budovou. Dvojicu dórskych stĺpov na priečelí završuje mohutný tympanón. Tu bol pôvodne reliéf oráča s koňom. Plastiky od slováckeho sochára Frantu Úprku, ktorý bol po roku 1918 vnímaný ako slovenský národný umelec, prezentujú na budove národnú ideu. V roku 1926 vytvoril pre múzeum dve súsošia: Sejbu a Žatvu, ktoré zdobia jeho priečelie. Budova múzea dodnes nestratila svoju honosnosť a považujú ju za najčistejšie dielo Milana Michala Harminca.

Literatúra:
Časopis čsl. architektů 23, 1924, s. 151.
Milan Michal Harminc. Katalóg výstavy. Ed. Klára Kubičková, Z. Zajková. Bratislava, GAUUDI – SNG 1991, nestránkované, 41 s., tu s. 18 – 19.
TORAN, Eduard: Architekt Milan Michal Harminc. In: Z novších výtvarných dejín Slovenska. Súbor štúdií a materiálov. Ed. L. Saučin. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1962, s. 327 – 406.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 16, 61, 62, 338.