súčasné využitie
adresa
stavitelia
projekt
etapovitá realizácia

Bratislavské tlačiarne, a.s.
Lazaretská 12 - Cintorínska 13, Bratislava
Ing. Rudolf Frič
1935
1935 - 1936, 1936, 1953

Pôvodne prízemnú budovu na rohu ulíc Lazaretskej a Cintorínskej si v roku 1921 od mesta prenajala začínajúca tlačiarenská spoločnosť Slovenská Grafia. Tá sa na prelome 20. a 30. rokov stala významným partnerom slovenskej avantgardy, ktorá v Grafii tlačila svoje najdôležitejšie výstupy. Úspešný podnik tak potreboval podstatne väčšie priestory. V roku 1935 na mieste pôvodného objektu vybudoval staviteľ Rudolf Frič modernú špecializovanú továrenskú budovu. Komplex pozostával z priestorov tlačiarne a obytnej časti (1935 – 1936), v roku 1936 pristavali objekt administratívy s obchodmi v parteri a skladmi (v roku 1939 adaptovaný na byty). Budova na nárožnom pozemku reagovala na novú reguláciu mesta a ustúpila stavebnou čiarou v prospech šírky oboch ulíc a zaobleným nárožím formovala súčasný vzhľad križovatky. Priečelie vyjadruje odlišnosť vnútorných funkcií. Krídlo na Cintorínskej ulici tvorí štvorpodlažná závodná časť s tlačiarenskými strojmi a skladmi, má veľké okná a vysoké stropy. Jej dlhá fasáda je rytmicky členená vertikálami medziokenných pásov. Hlavný vstup je v zaoblenom nároží. Strohá účelná architektúra s plochými strechami bola staticky dimenzovaná pre záťaž strojov ako oceľobetónová skeletová konštrukcia postavená na základových roznášacích pätkách. Obytná časť na Lazaretskej ulici s 5 nadzemnými a 1 podzemným podlažímsa prezentuje puristickou hladkou fasádou a z ulice sa môže javiť ako samostatný nezávislý objekt. V rovnakom duchu vybudovali v roku 1936 priľahlý objekt administratívy. V roku 1953 komplex doplnili expedičnou halou a aj v súčasnosti slúži tlačiarňam. 

Literatúra:
25 rokov stavebného podnikania, 60 rokov života Ing. Rudolfa Friča. Ed: M. Slabihoud, Slovenská grafia, Bratislava, marec 1947. 

Ilustrácie:
25 rokov stavebného podnikania, 60 rokov života Ing. Rudolfa Friča, Archív hl. mesta Bratislava