adresa
architekti
staviteľ
súťaž
projekt
realizácia
Dostojevského rad 2, Bratislava
Alois Balán, Jiří Grossmann
V. Beneš
1924
1924 – 1925
1925 – 1926

Spolok Umelecká beseda slovenská založili v roku 1921. Združoval všetky výtvarné umelecké odbory. V roku 1924 vypísal súťaž na projekt vlastnej klubovej a výstavnej budovy. V súťaži zvíťazili mladí českí architekti Alois Balán a Jiří Grossmann, ktorí pôsobili v Bratislave. Funkčné jadro budovy tvorí veľká výstavná sieň (na výstavy maľby) a malá výstavná sieň (na výstavy sôch). V suteréne boli hospodárske priestory, archív, sklady a malá zasadacia miestnosť. Na poschodí sa nachádzali klubové (reštauračné) priestory s terasou. Na budove môžeme dobre sledovať vývin od klasickej k modernej funkcionalistickej architektúre. Zatiaľ čo vstupný priestor má ešte stopy oblúčkových dekorácií a vo vestibule je ťažký kazetový strop, veľká výstavná sieň je už konštruovaná z jednoduchých železobetónových rámov a jej severné prekrytie tvorí zasklená strecha továrenského vzhľadu. Priečelia z holého tehlového muriva sú reakciou na holandskú modernu, ktorou sa v tom čase inšpirovali viacerí československí architekti. Napriek určitým protikladom pôsobí objekt ako ucelená umelecká výpoveď a stal sa symbolickým medzníkom nástupu modernej architektúry na Slovensku.

Literatúra:
Soutěže. Stavitel 5, 1924, 11 – 12, s. 151.
HOŘEJŠ, Antonín: 1922 – 1932. Ing. arch. Alois Balán a Ing. arch. Jiří Grossmann. 10 roků architektonické práce. Bratislava, Slovenská grafia 1932. 52 s.
ŠLACHTA, Štefan: Alojz Balán - Juraj Grossmann. Projekt 24, 1982, 4 – 5, s. 87 – 88.
FOLTYN, Ladislav: Slovenská architektúra a česká avantgarda 1918 – 1939. Bratislava, SAS 1993. 238 s.
ŠLACHTA, Štefan: Umelecká beseda slovenská. Architektúra & urbanizmus 29, 1995, 1 – 2, s. 14 – 17.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s.
Architektúra na Slovensku. Stručné dejiny. Ed. Henrieta Moravčíková. Bratislava, Slovart 2005. 182 s.

Ilustrácie:
Archív Oddelenia architektúry HÚ SAV