V dôsledku opatrení súviasiach s pandémiou koronavírusu sa konferencia formou online konferenčnej
platformy na stránke vedeckého časopisu Architektúra&Urbanizmus

Bratislava je mestom, ktoré zásadne formovali idey modernizmu. Viac ako dve tretiny jej súčasnej plochy vybudovali v priebehu
ostatných sto rokov v zmysle princípov modernej architektúry a urbanizmu. Tieto koncepcie sa však do podoby mesta premietli
len obmedzene, alebo dokonca inak, ako to predpokladali ich autori. Dôvody nesúladu medzi plánom a realizáciou spočívajú do
veľkej miery v zásadných spoločenských a politických zmenách, ktorým mesto v uplynulom storočí čelilo, ako aj v konflikte
záujmov lokálnych aktérov a štátnej reprezentácie a ich predstáv o formovaní mesta ako národného či regionálneho centra.
Príklad plánovania a výstavby Bratislavy v uplynulom storočí nie je pritom v európskom kontexte ojedinelý. Práve naopak, mohol
by do určitej miery slúžiť ako modelový príklad premeny nových centier nástupníckych krajín bývalej Habsburskej monarchie,
ale aj ostatných európskych miest.

Medzinárodná konferencia (Ne) plánované mesto má za ciel predstaviť tieto zdanlivo protichodné a paradoxné  tendencie
v plánovaní európskych miest. Zaujímajú nás príspevky, ktoré budú diskutovať širokú tému plánovitosti a živelnosti budovania
moderných miest a to nielen z pohľadu histórie urbanizmu, územného plánovania a architektúry, ale aj zo širšieho interdisciplinárneho
pohľadu, zahŕňajúc perspektívy filozofie, sociológie, politológie, geografie či antropológie. Na konferencii sú vítane štúdie konkrétnych
miest a lokalít, rovnako ako príspevky venované metodologickým a teoretickým aspektom témy. Konferencia sa v neposlednom rade
pokúsi otvoriť priestor pre diskusiu o nových možnostiach  prezentácie a analýzy poznatkov o urbanizme miest prostredníctvom
interdisciplinárnych prístupov či použitím nových technológii.

Podujatie je organizované vďaka finančnej podpore APVV, projekt APVV-16-0584.