súčasný názov
adresa
architekt
projekt
realizácia
Základná umelecká škola Jána Cikkera
Štefánikovo nábrežie 6, Banská Bystrica
František Eduard Bednárik
1932
1934

Štvorpodlažný objekt učiteľského ústavu (dnes základná umelecká škola) leží na nábreží Hrona. Je dispozičným dvojtraktom založeným na pôdoryse tvaru písmena L. Dispozícia je lapidárna - na juh a východ sú orientované učebne, na sever a západ chodby. Na konci chodieb sú hygienické zariadenia. V centre dispozície, v spojení oboch krídel, je umiestnené široké dvojramenné schodisko. Hlavné priečelie charakterizujú horizontálne pásy okien delené mierne zaoblenými medziokennými stĺpikmi s keramickým obkladom, ktorý architekt s obľubou používal. Hlavný vstup je zasunutý za úroveň fasády. Chráni ho markíza vyložená na dvojici stĺpov obložených keramickým obkladom. Na osi vstupu bol v atike plochej strechy pôvodne umiestnený veľký štátny znak.

Literatúra:
KUBIČKOVÁ, Klára: Architektonické diela 20. storočia na Slovensku. Architektúra & Urbanizmus 34, 2000, 1  2, s. CLXXIII.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 144, 372.

Zdroj obrázku:
Matica slovenská, Martin