adresa
architekti 
staviteľ
projekt
realizácia

Vajnorská cesta 50 – 96, Bratislava
Fridrich Weinwurm, Ignác Vécsei
Slovenské stavebné závody (1. a 2. blok), Tatra stavebná účastinná spoločnosť (3. blok)
1. blok 1932 – 1933, 2. blok 1935, 3. blok 1941
1. blok 1934, 2. blok 1936, 3. blok 1942

Úspešná realizácia družstevného komplexu Unitas priniesla architektom ďalšiu podobnú objednávku. Roku 1932 ich oslovili predstavitelia Stavebného družstva súkromných zamestnancov a robotníkov Nová doba so žiadosťou o vyhotovenie návrhu obytného komplexu s malými bytmi na Vajnorskej ulici. Vzhľadom na odlišnú priestorovú situáciu koncipovali architekti domy ako schodiskové sekcie so štyrmi bytmi na podlaží, usporiadané do riadkov. V dvojbloku sa nachádzalo 162 bytov piatich typov (menšie a väčšie jednoizbové, menšie a väčšie dvojizbové byty a garsónky). Ich plocha sa pohybovala v rozmedzí od 34,5 do 56,7 m2 (najväčšie dvojizbové byty však mali približne 68 m2). Konštrukčný základ domu tvoril oceľový skelet. Použitie oceľovej konštrukcie pritom nebolo samoúčelné, architekti ním sledovali rýchlu montáž, unifikáciu stavebných prvkov a zníženie nákladov na výstavbu. Súčasťou obytného súboru boli garáže aj spoločné práčovne. Na prízemí navrhli prenajímateľné obchodné priestory ako aj dve dielenské prevádzky so skladmi. Ešte skôr než dokončili bytový dom, došlo k rozšíreniu stavebného zámeru o ďalší blok a neskôr o posledný tretí blok. Oba bloky realizovali v takmer nezmennej podobe, iba oceľový skelet nahradili dostupnejšou oceľobetónovou konštrukciou.

V súvislosti s výstavbou Novej doby vyšli dve zásadné publikácie, ktoré autorsky pripravil Antonín Hořejš. V jednej z nich konštatoval, že: Nová doba je najdôležitejším vykryštalizovaním snáh po novom príbytku človeka. Je výsledkom krutej, i keď nie krvavej revolúcie v myslení a architektonickej práci, je znázornením obrovského presunu záujmu architektúry od indivídua ku kolektívu.“

Literatúra:
Obytné domy stavebného družstva Nová Doba. Bratislava, 1933. 
Nová doba. Druhá etapa, Bratislava 1936.
Slovenský staviteľ 4, 1934, s. 81 – 87.
KUSÝ, Martin: Architektúra na Slovensku 1918 – 1945. Bratislava, Pallas 1971, s. 58 a 70-73.
Fridrich Weinwurm – architekt Novej doby. Katalóg výstavy. Ed. Š. Šlachta. Bratislava, SAS 1993.
Szolgayová, E.: Obytný súbor Nová doba. Architektúra & Urbanizmus 29, 1995, č. 1 – 2, s. 116 – 119.
Dulla, M. – Moravčíková, H.: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002, 512 s., tu s. 94, 95, 96, 107, 131, 263, 371.
MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Friedrich Weinwurm. Bratislava, Slovart, 2014, s. 100-109 a 316-319.

Ilustrácie:
Archív hlavného mesta SR Bratislavy, Archív Oddelenia architektúry HÚ SAV