súčasný názov
adresa
architekt
realizácia
Domov mládeže dievčenský
Poštová 13, Tornaľa
Zoltán Tornallyai
1920

Dvojpodlažný objekt bývalého okresného úradu je súčasťou kompaktnej uličnej zástavby. Pokojná kompozícia priečelia má na oboch stranách vyvrcholenia v podobe ostro rezaných štítov s kruhovým otvorom. Kamenný obklad na prízemí, neomietnuté murivo na podporných pilastroch, strmá sedlová strecha, ako aj okenné otvory s oblúkom dom výrazovo približujú k maďarskej secesii (najmä K. Kósa), ba aj k hnutiu Arts and Crafts. Objekt je dispozičným trojtraktom, do ulice i do dvora boli pravdepodobne orientované kancelárie. V súčasnosti je v jeho priestoroch reedukačný internát. 

Literatúra:
GERLE, János – KOVÁCS, Attila – MAKOVECZ, Imre: A századfordulómagyar építészete. Budapest, Szépirodalmi könyvkiadó – Bonex 1990.
MORAVČÍKOVÁ, H. Henrieta: Architektonické diela 20. storočia na Slovensku. Architektúra & urbanizmus 32, 1998, 1 – 2, s. LXVI.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 73, 324.

Foto:
Matúš Dulla