adresa
architekti
staviteľ
súťaž
realizácia
Záhradnícka 10, Bratislava
Alexander Skutecký, Vojtech Holesch
fa V. Nekvasil
1925
1937 –1938

Symetrická monumentálna stavba má tri približne rovnako dlhé dvojtraktové krídla. Pred hlavným krídlom je predsadený mohutný rizalit, v ktorom sú umiestnené centrálne vstupné priestory a pojednávacie miestnosti. Do nádvoria je vložená budova väznice v tvare kríža s trojtraktovými ramenami. Súčasťou bočných krídel paláca sú aj dve obytné budovy. Monumentalizmus v duchu dobových klasicistických tendencií sa okrem pôdorysu prejavuje aj na stvárnení fasád s priebežnými medziokennými piliermi, rímsami a vysokým soklom obloženým travertínom. Stavba je typickým príkladom architektúry tradične chápaných verejných inštitúcií. 

Literatúra:
Slovenský staviteľ 8, 1938, s. 193 – 194 a 224.
Stavitel 6, 1925, 8 – 9, s. 131.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 396.

Zdroj obrázku:
Archív hlavného mesta SR Bratislavy