adresa
architekt
projekt
realizácia
Národná 10, Banská Bystrica
Ladislav Skřivánek
1929
1930 – 1932

Rozsiahly dvojposchodový objekt je typickým príkladom architektovej neskorej tvorby, ktorá sa niesla v znamení oslavy českej renesancie ako národného slohu. Priečelie pokrýva neorenesančné sgrafito s bosážou v parteri. Hlavný vstup do objektu je umiestnený v oblom nároží. Je trojosový a dvere lemuje dvojica kamenných pilastrov prechádzajúcich cez celú výšku stavby. Symetricky sú tu osadené dva výklenky, v ktorých sú umiestnené plastiky ženských postáv. Hlavné priečelie je ukončené vysokou plnou atikou s cimburím. Masívna, jemne dekorovaná stavba pripomína kultivované stavby florentskej renesancie. V kontexte doby svojho vzniku predstavuje ojedinelý výtvarný názor, ktorý, hoci veľmi pôsobivý, bol mimo hlavných prúdov architektúry.

Literatúra:
ROBOVÁ, D.: Ladislav Skřivánek. Medailon. Architekt 43, 1997, 12, s. 61 – 62.
KUBIČKOVÁ, Klára: Architektonické diela 20. storočia na Slovensku. Banská Bystrica. Architektúra & urbanizmus 34, 2000, 1 – 2, s. CLXXI.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 360.

Foto:
Matúš Dulla
Pôdorys: 
Archív Oddelenia architektúry, ÚSTARCH SAV