adresa
architekt
staviteľ
projekt
realizácia
Sasinkova 2, Bratislava
Klement Šilinger
F. Malota
1925
1926 – 1927

Budova je pravdepodobne najlepším dielom rondokubistického zamerania na Slovensku, pričom na nej súčasne vidieť posun ku konštruktívno-funkcionalistickému narábaniu s objemom stavby. Stojí na nároží, do ktorého je orientovaná polvalcová hmota s hlavným vstupom. Za ním je v interiéri monumentálne trojramenné schodisko. Z hlavnej kompaktnej hmoty členenej masívnymi polvalcovými pilastrami a rímsami, ktoré sú na najvyššom poschodí zvlnené, vybiehajú do Sasinkovej ulice dva presklené polvalce pitevní a veľký objem posluchárne. Ich expresívne vysunutie do priečelia, ako aj ich architektonické stvárnenie naznačujú spomínané myšlienky architektúry podmienenej konštrukciou a funkciou. Pôdorysne je budova dvojtraktová. Chodba je orientovaná pozdĺž zadného priečelia a miestnosti do ulice. V päťdesiatych rokoch k nej pristavali ďalšiu časť Lekárskej fakulty Univerzity Komenského od architektov Jozefa Lacka a Milana Škorupu. 

Literatúra:
Projekt theoretických ústavů Komenského university v Bratislavě. Architektura ČSR 15, 1956, s. 45. 
IMRICH, Štefan: Teoretické ústavy lekárskej fakulty UK. Projekt 2, 1960, 11 – 12, s. 166 – 169.
KUSÝ, Martin: Architektúra na Slovensku 1918  1945. Bratislava, Pallas 1971. 186 s.
FOLTYN, Ladislav: Slowakische Architektur und die tschechische Avantgarde 1918 – 1938. Dresden, Verlag der Kunst 1991. 236 s.
MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Anatomický ústav. Architektúra & urbanizmus 29, 1995, 1 – 2, s. 24 - 27.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 66, 67, 337.

Zdroj obrázku: Archív Oddelenia architektúry, ÚSTARCH SAV