adresa
architekt
staviteľ
návrh 1. etapy
návrh 2. etapy
realizácia 1. etapy
realizácia 2. etapy
Nábrežie armádneho generála L. Svobodu 9, Bratislava
Klement Šilinger
Rudolf Frič
1927
1931
1928 – 1929
1932 – 1933

Budova univerzitného internátu bola prvá tohto druhu na Slovensku. Komplex tvoria dva objekty, ubytovací a spoločenský. Dopĺňajú ich rozsiahle športoviská. Dispozičné riešenie objektu a jeho orientácia na svetové strany dokumentujú moderný názor na bývanie a prevádzkovanie budovy. Ubytovacia časť je päťpodlažná, dvojtraktová, s izbami orientovanými na juh k Dunaju. So spoločenskou časťou, v ktorej sa nachádza jedáleň, študovne a telocvičňa, je prepojená dvojpodlažnou hospodársko-komunikačnou časťou. V priestoroch vlastného internátu sa nachádza unikátne oválne schodisko, ktoré sa ako samostatná valcová hmota aktívne uplatňuje v celkovom pôsobení stavby. Celá dispozícia je symetrická, s miernym zalomením obytného krídla. Hlavný nástup do budovy naznačuje jednoduché stĺporadie. Pomerne malé okenné otvory a kombinácia klasickej omietky s keramickým obkladom dodávajú stavbe domácky prívetivý ráz. Z formálneho hľadiska je zrejme najzaujímavejšie výrazné vertikálne členenie hmôt, ktoré prepožičiava monobloku internátu charakter pavilónovej zástavby. Komplex je jednou z prvých realizácií modernej architektúry na Slovensku a v kontexte Šilingerovej tvorby predstavuje príklon k funkcionalizmu. Koncom päťdesiatych rokov dostavali k internátu plaváreň podľa projektu Ivana Matušíka. V súčasnosti komplex slúži ako internát Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského. 

Literatúra:
BARTA, Emil: Nová Univerzita Komenského v rámci výstavby mesta. Slovenský staviteľ 1, 1931, s. 164 – 169.
BUŠEK, Vratislav: Úlohy moderného vysokoškolského internátu. Slovenský staviteľ 1, 1931, s. 160 – 163.
F-. [FRIČ, R.]: Stavba internátu pre vysokoškolské študentstvo. Slovenský staviteľ 1, 1931, s. 170 – 172.
OREL, D.: O univerzitných sociálnych inštitúciách. Slovenský staviteľ 1, 1931, s. 159 – 160.
SLEZÁČEK, J.: Dôstojný stánok slovenského vysokoškolského študentstva Lafranconi. Slovenský staviteľ 1, 1931, s. 164.
Š-. [ŠILINGER, Klement]: Univerzitná kolej na Lafranconi v Bratislave. Slovenský staviteľ 1, 1931, s. 170.
Stavba univerzitnej koleje a akademickej menzy v Bratislave. Slovenský staviteľ 3, 1933, 8, s. 100 – 103.
Architektura ČSR 16, 1957, s. 186.
MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Univerzitný internát a menza Lafranconi. Architektúra & urbanizmus 29, 1995, 1 – 2, s. 32 – 37.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 67, 79, 80, 344.
Architektúra na Slovensku. Stručné dejiny. Ed. Henrieta Moravčíková. Bratislava, Slovart 2005. 182 s., tu s. 140, 146.

Zdroj obrázkov: 
Archív Oddelenia architektúry, ÚSTARCH SAV