adresa
architekt
projekt
realizácia
rekonštrukcia
Námestie SNP 5, Trnava
Josef Marek
1923
1923 – 1924
1974

Objekt evanjelického kostola umiestnili na Námestí SNP v tesnom kontakte s mestskými hradbami. Pred vstupom je arkáda, ktorá bola pôvodne presklená. V kostole sú lavice usporiadané netradične – do polkruhu. Po bokoch sú dve valcové veže so schodiskami, z ktorých je prístup na chór. V strede vnútorného priestoru sa nachádza oltár a za ním stupňovitá kazateľnica, nad ktorou je výklenok s organom. Na bokoch sú menšie niky pre krstiteľnicu a spevácky zbor. Severné priečelie kostola uzatvára štvorhranná veža so zvonicou opretá o mestské hradby, ktorá je čiastočne vysunutá z uzavretej pôdorysnej schémy. Jej masívny objem s nízkou sedlovou strechou dominuje vo vzdialenejších pohľadoch a zviditeľňuje pomerne nenápadný kostol. 

Literatúra:
Sz. B.: Neue Sakralbauten in der Slovakei. Forum 1, 1931, s. 103 – 112.
FOLTYN, Ladislav: Slovenská architektúra česká avantgarda 1918 – 1939. Bratislava SAS 1993, 238 s., tu s. 60 – 61.
MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektonické diela 20. storočia na Slovensku. Architektúra & Urbanizmus 34, 2000, 1 – 2, s. CLXXII.
KRIVOŠOVÁ, Janka et al.: Evanjelické kostoly na Slovensku. Liptovský MIkuláš, Tranoscius 2001, 287 s.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 330.

Foto:
Ján Sláma
Pôdorys: 
Archív Oddelenia architektúry, ÚSTARCH SAV