dnes
adresa
architekt
súťaž
realizácia
autor prestavby
prestavba
Dom umenia
Moyzesova 66, Košice
Lajos Kozma
1924
1929
L. Czihal
asi 1953

Výstavbe neologickej synagógy predchádzala medzinárodná súťaž, ktorej víťazom sa stal budapeštiansky architekt Lajos Kozma. Pôvodná budova synagógy bola koncentrovaná centrála s výraznou kupolou ukončenou cibuľovitou lucernou vo vrchole. Vnútorný priestor modlitebne založený na kruhovom pôdoryse má impozantné prevýšenie. Hlavný vstup do synagógy zvýrazňoval monumentálny štvorstĺpový portikus. V päťdesiatych rokoch, keď prestavali budovu na dom umenia, nahradili portikus ťažkopádnou hmotou vstupného vestibulu. Zvyšok budovy zachovali v jeho pôvodnom stvárnení. Súčasťou komplexu je aj židovská škola.

Literatúra:
NAMÉNYI, Ernö: Templom és iskola. Bpudapest 1929, 5.
BIERBAUER, Virgil: A kassai templom. Kozma Lajos müve. Tér és Forma. 1929, s. 10.
KOZMA, Lajos: Az építészeti kritikáról. Tér és Forma  1929, s. 456 – 457.
HÁY, Gyula: Kozma Lajos, ahogy ma látjuk. Tér és Forma 1929, s. 279 – 288.
BÉKE, László – VARGA, Zsuzsa: Kozma Lajos. Akademiai Kiadó. Budapest 1968. 38 s. plus obr. príloha, tu s. 17.
ŠLACHTA, Štefan: Moderne Architektur in der Slovakei. 20-er und 30-er Jahre. (Katalóg výstavy.) Bratislava, SAS 1991.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 78, 345.
BORSKÝ, Maroš: Synagogue Architecture in Slovakia. Bratislava, Jewish Heritage Foundation – Menorah 2007. 150 s.

Zdroj obrázku:
Archív Oddelenia architektúry, ÚSTARCH SAV