adresa
architekt
stavitelia
projekt
realizácia

Námestie SNP 13, 14 a 15, Bratislava
Emil Belluš
J. Petri, J. Tvarožek, J. Hlavaj
dom č. 15 – 1933, č. 13 – 1934, č. 14 – 1937
dom č. 15 a 13 – 1934 – 1935, č. 14 – 1937 – 1939

Trojicu mestských domov pre potreby ústredia roľníckych družstiev s kinom, obchodmi a bankou v parteri, administratívou a bývaním v horných poschodiach (podľa keramického obkladu sa nazývajú aj Tri červené domy) vyprojektoval mladý architekt Emil Belluš pre združenie silných roľníckych družstiev na bratislavskom "ringu" – dnešnom Námestí SNP. Prvý postavili nárožný objekt (uličné číslo 15) určený hlavne pre banku – Zväz roľníckych vzájomných pokladníc. Nazýval sa Roľnícky dom a na prízemí mal likvidatúru, obchody a pasáž. Takmer súčasne s ním vznikal aj objekt č. 13 – sídlilo v ňom ústredné družstvo. V jeho parteri je pasáž s pozoruhodným elipsovitým svetlíkom. Prostredný objekt postavili ako posledný. Slúžil ako sídlo Centrály družstiev a v jeho suteréne bolo kino, dnes premenené na divadelnú scénu. V horných poschodiach všetkých troch domov boli administratívne priestory a nad nimi byty. Družstevné domy boli výrazným zásahom do štruktúry centra mesta svojou veľkorysosťou, ktorá je dodnes zreteľná. Architekt vytvoril členitý a dôstojný parter a podporil jeho rozmanitosť dvoma priečnymi pasážami. Prízemie je do námestia obložené kameňom, horné poschodia s veľkými horizontálnymi oknami sú obložené tmavočerveným keramickým obkladom. Na strednom dome je nadstavba so špirálovitým schodiskom, ktoré možno vidieť zo vzdialenejších pohľadov. Architekt družstevných domov veľmi vyvážene využil veľkorysé moderné tvarovanie a súčasne aplikoval tradičné architektonické princípy. Komplex bol a je dodnes veľmi živý, hoci sa náplň jeho jednotlivých priestorov veľakrát zmenila. V päťdesiatych rokoch dostaval architekt Miloš Chorvát štvrtý objekt, ktorý v podobnom stvárnení dopĺňa celý blok.

Literatúra:
Novostavby Ústredného družstva a Roľníckeho domu. Slovenský staviteľ 5, 1935, s. 329 – 337.
HRDLIČKA, Ľ.: Ideové momenty paláca Ústredného družstva. Novostavba ústredného družstva a roľníckeho odmu. Slovenský staviteľ 5, 1935, 12, s. 341 – 344.
Neubauten der Zentralgenossenschaft "Ústredné Družstvo" und des Verb. der Landwirtschaftl. Kassen "Roľnícky Dom". Forum 6, 1936, s. 1 – 6.
BELLUŠ, Emil: Rozbor stavebného nákladu novostavby ústredného družstva v Bratislave. Technický obzor slovenský 1, 1937, 1, s. 42 – 47.
PERSITZ, Alexandre: Tchécoslovaquie. Documents d'architecture contemporaine. L'architecture d'ajourd'hui 9, 1938,  10, s. 30 – 55.
KUSÝ, Martin: Emil Belluš. Bratislava, Tatran 1984. 142 s.
Emil Belluš – architektonické dielo. Katalóg výstavy. Ed. Klára Kubičková, Anna Zajková. Bratislava, SNG 1989.
FOLTYN, Ladislav: Slovakische Architektur und die tschechische Avantgarde 1918 – 1939. Dresden, Verlag des Kunst 1991. 236 s.
Architekt Emil Belluš. Regionálna moderna. Katalóg výstavy. Ed. Matúš Dulla. Bratislava, SAS 1992, (nestr.).
KUBIČKOVÁ, Klára: Družstevné domy. Architektúra & urbanizmus 29, 1995, 1 – 2, s. 128 – 133.
MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Emil Belluš okolo roku 1930. Súvislosti s európskou či skôr s pražskou avantgardou. Architektúra & urbanizmus 33, 1999, 1 – 2, s. 23 – 35.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s.
Architektúra na Slovensku. Stručné dejiny. Ed. Henrieta Moravčíková. Bratislava, Slovart 2005. 182 s.

Zdroj obrázkov:
Archív Oddelenie architektúry, ÚSTARCH SAV