neskôr
adresa
architekt
súťaž
projekt
Farmaceutická fakulta UK
Kalinčiakova 8 a Pri starej prachárni 11, Bratislava
František Florians
1940
1940 – 1941

Jezuitské gymnázium s internátom bolo prvou, ale i poslednou realizáciou širšieho urbanistického zámeru, ktorý okrem školy uvažoval aj s výstavbou kláštora a kostola. Stavba vznikla na základe víťazstva v súťaži a patrí k najvýznamnejším architektovým dielam. Trojkrídlový objekt stavali počas vojny, čomu zodpovedá i jeho monumentálny ráz podčiarkujúci kultúrny a spoločenský význam cirkevných škôl. Tento dojem dosiahol architekt najmä konkávne prehnutým vstupným priečelím s výrazným členením zvislými pilastrami a dvojicou schodiskových veží po stranách. Budova reaguje na oživené neoklasicistické impulzy neskorej moderny, dispozične sa však pridŕža funkcionálnych zásad architektúry medzivojnového obdobia. 

Literatúra:
SCHMIDT, E.: Der Schaffensdrang unserer Zeit (II.). Neubau des slowakischen Jesuitengymnasiums und Internates. Grenzbote, 31. Oktober 1943, s. 5.
ŠLACHTA, Štefan: František Florians. Projekt 30, 1988, 7, s. 33 – 35.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 402.

Foto:
Matúš Dulla