súčasné využitie
adresa
architekti
stavitelia
súťaž
projekt
etapovitá realizácia
Rektorát Slovenskej technickej univerzity
Vazovova 3 – 5, Bratislava
Jiří Grossmann, Alois Balán
Palkovič, Hlavaj, Uličný
1925
1928 – 1937
1928 – 1929, 1929 – 1933, 1933 – 1937


Školu umeleckých remesiel založili v Bratislave v roku 1928. Vznikla ako súčasť Učňovskej pokračovacej školy a vypracovala sa na významnú avantgardnú umeleckú školu blízku nemeckému Bauhasu či sovietskemu VCHUTEMAS. Jej cieľom bolo remeselno-výtvarné zdokonalenie domácej priemyselnej výroby. Pre potreby tejto školy navrhli architekti Jiří Grossmann a Alois Balán rozsiahlu viackrídlovú budovu. Základ pôdorysnej kompozície tvorí centrálna časť budovy (realizovaná ako prvá) s hlavným vstupom. Je symetrická podľa osi vstupu a usporiadaná ako dispozičný dvojtrakt. Ostatné, neskôr dostavané krídla, sú tiež dvojtraktové, s dlhými chodbami. V miestach styku jednotlivých krídel sú hygienické zariadenie a schodištia. Centrálna časť objektu je štvorpodlažná, postranné krídla majú tri nadzemné podlažia, pod celou budovou prebieha suterén. Objekt je monolitickým oceľobetónovým skeletom s tehlovou výplňou a plochými strechami. Vonkajší vzhľad budovy odrážal vnútornú prevádzku – je jednoduchý až strohý, s veľkými okennými otvormi priemyselného rázu. 

Literatúra:
BALÁN, Alois - GROSSMANN, Jiří: Soutěžný návrh učňovské pokračovací školy v Bratislavě. Časopis čsl. architektů, 25, 1926, č. 12, s. 185-187, 189-191.
Spis pamätný k slávnemu otvoreniu budovy učňovských škôl v Bratislave. Bratislava, Slovenská kníhtlač 1930.
HOŘEJŠ, Antonín: 10 roků architektonické práce A. Balána a J. Grossmanna. Bratislava, Slovenská grafia 1932. 52 s.
[Grossmann, J.]: Výstavba budovy učňovských škôl v Bratislave. Slovenský staviteľ 3, 1933, s. 62 a 64 – 68.
KUSÝ, Martin: Architektúra na Slovensku 1918 – 1945. Pallas, Bratislava, 1971, 186 s., tu s. 79 a 83.
ŠLACHTA, Štefan: Alojz Balán - Juraj Grossmann. Projekt 24, 1982, 4 – 5, s. 87 – 88.
FOLTYN, Ladislav: Slovenská architektúra česká avantgarda 1918 – 1939. Bratislava SAS 1993, 238 s., tu s. 89 – 92.
MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: The Arts and Crafts School in Bratislava. A Slovak Alternative to the Bauhaus. DOCOMOMO Journal, 1999, 21, s. 50 – 54.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s. 

Ilustrácie: 
Pamiatkový úrad SR, Bratislava, Archív Oddelenia architektúryHÚ SAV