súčasný názov
adresa
architekt
interiér
projekt
realizácia
Dom kultúry
Námestie slobody
Viera Mecková
Gabriela Cimmermannová
1975 - 1978
1979 - 1986

Dom kultúry v Dolnom Kubíne patri medzi Meckovej neskoršiu, expresívnejšiu tvorbu. Základom je síce stále pravouhlá skeletová konštrukcia, priestory však určujú diagonálne deliace steny, zmeny úrovní podláh a svetlých výšok. Budova sa člení na samostatné priestorové celky, čo sa odráža aj na fragmentácií fasády. Predovšetkým na riešení vstupného priečelia je zreteľne vidno Meckovej sklon k expresívnemu výrazu, monumentalite a figuratívnosti. 

 

Literatúra:

MORAVČIKOVÁ, Henrieta: Neviditeľné architektky. Architektúra & urbanizmus, 2015, 1 - 2, s. 82 - 103.  
STUCHL, Antonín ed. : Viera Mecková. Architektúra, knižná väzba, šperk. Katalóg výstavy pri príležitosti udelenia Ceny Emila Belluša. Bratislava, SAS 2003.